Polityka prywatności

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SPORTBIZ SUMMIT 2024

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem SPORTBIZ SUMMIT 2024 jest SportWin Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-642, ul. Źródlana 19/1a, Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy Poznań, Numer KRS: 0000181033 NIP: 781-17-37-407 | Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: Organizator).

2. SPORTBIZ SUMMIT 2024 to wydarzenie o charakterze szkoleniowo-biznesowym, które ma na celu przekazanie informacji na temat najnowszych trendów

i rozwiązań stosowanych w tym obszarze marketingu sportowego i zarządzania w sporcie oraz czerpania inspiracji z praktycznych wykładów przygotowywanych przez ekspertów-praktyków, a także cykl warsztatów, dających szansę zdobycia umiejętności praktycznych do wykorzystania w codziennej pracy (dalej: Wydarzenie).

3. Wydarzenie odbędzie się 9-10 kwietnia 2024 w Arche Hotel KrakowskaulAleja Krakowska 237/U1, 02-180, Warszawa.

4. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba, która dokona skutecznego Zgłoszenia uczestnictwa w imieniu swoim lub dokona skutecznego Zgłoszenia uczestnictwa swojego pracownika, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnikiem Konferencji mogą być osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z marketingiem i komunikacją jak również managementem firm oraz inne osoby, które bezpośrednio lub pośrednio wykorzystują w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej zagadnienia z nimi związane (dalej: Uczestnik).

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.

6. Oficjalny serwis internetowy Wydarzenia znajduje się pod adresem: https://sportbiz.network/wydarzenia/sportbiz-summit/

§2 Internetowy System Sprzedaży

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży.

2. Internetowy System Sprzedaży Biletów prowadzi sprzedaż detaliczną pakietów uczestnictwa w Wydarzeniu, w ramach prezentowanych ofert.

3. Organizator umożliwia za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży korzystanie z Usługi Elektronicznej, polegającej na możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży pakietu uczestnictwa w Wydarzeniu.

4. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Uczestników w Internetowym Systemie Sprzedaży odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Organizator ma prawo zamieszczać na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Internetowego Systemu Sprzedaży i prezentowanych w nim materiałów.

6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Internetowym Systemie Sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator: komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa, smartfon z dostępem do Internetu.

8. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

9.  Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3. Warunki zakupu pakietu uczestnictwa w Wydarzeniu

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Internetowego Systemu Sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Uczestnik składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego biletu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena pakietu uczestnictwa uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży jest ceną netto, wyrażoną w złotych polskich (PLN).

3. Cena pakietu uczestnictwa uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży jest wiążąca w chwili złożenia przez Uczestnika zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Internetowym Systemie Sprzedaży, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych pakietów po złożeniu przez Uczestnika zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia, Uczestnik zobowiązany jest do rejestracji konta w Internetowym Systemie Sprzedaży.

5. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzona paragonem lub na życzenie Uczestnika fakturą VAT.

6. Do zawarcia Umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Uczestnika zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

7. Po złożeniu zamówienia, Organizator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie wiadomością mailową wygenerowaną z systemu rejestracyjnego, co powoduje związanie Uczestnika z jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

8. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Uczestnikiem, a Organizatorem.

9. Proces składania zamówienia możliwy jest po wprowadzeniu poprawnych danych w wymaganych polach w formularzu rejestracyjnym.

10. Następnie Uczestnik dokonuje wyboru rodzaju pakietu (zależnie od dostępnej opcji).

11. Po dokonaniu stosownych wyborów, Uczestnik powinien zweryfikować stan swojego zamówienia i po stwierdzeniu poprawności wskazanych danych zaznaczyć opcję „Wyślij zgłoszenie”Po sprawdzeniu wszystkich danych – płatności należy dokonać przy użyciu platformy PayU.pl lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego. Realizacja płatności przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu PayU.pl. Zapłata jest regulowana z rachunku bankowego Uczestnika.

12. Zakupione pakiety są przekazywane Uczestnikowi drogą e-mailową, w formacie .pdf gotowym do wydrukowania na 7 dni przed planowanym wydarzeniem. Pojedynczy pakiet uprawnia do skorzystania z usług, na jakie został wystawiony tylko jedną osobę.

13. Pakiet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego procederu bilet traci ważność, a Uczestnik nie może rościć sobie prawa do zwrotu kosztów takiego pakietu.

14. W razie odstąpienia od umowy uczestnik będzie zobligowany do zapłacenia kwoty manipulacyjnej w wysokości 100 PLN netto.

§4. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Organizatora wobec Uczestnika będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, określone są w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Gdy jest to niezbędne, dla oceny niezgodności Produktu z Umową, zgłoszenie należy dostarczyć na adres Organizatora.

4. Organizator ustosunkuje się do żądania Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail lub w inny podany przez Uczestnika sposób.

5. W przypadku reklamacji Uczestnika będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.

6. W związku z uzasadnioną reklamacją Uczestnik będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

7. Reklamacje związane ze Świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.roszkowiak@sportwin.pl

8. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

10. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§5. Prawo odstąpienia od umowy

1. Uczestnik będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 7 dni od momentu dokonania rejestracji. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Uczestnik będzie zobligowany do zapłacenia kwoty manipulacyjnej w wysokości 100 PLN netto. Konsument jest zwolniony z opłat za pakiet uczestnictwa. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Termin siedmiodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie (dokonał rejestracji).

5. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

§6. Polityka prywatności (Ochrona Danych Osobowych)

1. Internetowy System Sprzedaży Biletów dba o ochronę prywatności Uczestników. Internetowy System Sprzedaży stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Uczestników, jak również z ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik Internetowego Systemu Sprzedaży ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

4. Dane podawane przez Uczestnika Internetowego Systemu Sprzedaży są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Uczestnikiem oraz przekazywania materiałów marketingowych organizatora, w tym również informacji o pozostałych wydarzeniach organizowanych przez firmę SportWin Sp. z o.o. oraz informacji o Partnerach wydarzenia oraz do innych czynności potrzebnych wykonywania Umowy sprzedaży. Aktualne dane Uczestnika będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy.

5. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Uczestników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem

7. Administratorem twoich danych jest SportWin Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-642, ul. Źródlana 19/1a, Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy Poznań, Numer KRS: 0000181033 NIP: 781-17-37-407 | Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.

8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Konferencji.

§7 Przepisy porządkowe

1. Uczestników obowiązuje bezpłatny proces rejestracji online.
2Na targi należy zabrać ze sobą wydrukowany identyfikator
3. W Wydarzeniu obowiązują zakazy:

a. wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób

b. rozprowadzania i zażywania środków odurzających
c. zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie (opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.)

d. niszczenia infrastruktury (np. oklejanie ścian, posadzek ulotkami reklamowymi) oraz roślinności na terenie Wydarzenia lub w innym miejscu targów lub wydarzeń

4. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na Wydarzenie.

5. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5, Administrator zastrzega

sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Uczestnika z Wydarzenia uniemożliwienia mu ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

6. Przedmioty i substancje określone w ust. 6 lit. a) oraz przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Wydarzenia lub w innym miejscu wydarzenia mogą ze względów bezpieczeństwa zostać przez Administratora albo specjalistyczne służby usunięte lub zniszczone na koszt osoby pozostawiającej przedmioty lub substancje, chyba, że nie uda się ustalić do kogo należały. Administrator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Jeżeli konieczna będzie ewakuacja osób z pawilonów lub terenów targów lub innego wydarzenia, to kosztami tej ewakuacji zostaną obciążone osoby, które pozostawiły te przedmioty.

7. Uczestnicy są zobowiązani do:
a. respektowania oznaczeń ciągów komunikacyjnych oraz stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej

b. przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu w Wydarzeniu

c. usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do zlokalizowanych przed wejściami do pawilonów pojemników, oznakowanych zgodnie z zasadą selektywnej zbiórki odpadów

d. wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez Administratora ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa (konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Miejscu wydarzenia), np. nakazujących usunięcie własnych przedmiotów z ciągu komunikacyjnego, dotyczących ewakuacji osób z pawilonów

e. wykonywania poleceń funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych podczas ewakuacji, akcji ratowniczych albo czynności kontrolno-rozpoznawczych.

§8. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Uczestnika pod warunkiem, iż został on poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.

3. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestnika.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

5. Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między stronami – Internetowym Systemem Sprzedaży, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu w terminie krótszym:

a) niż 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia Uczestnik zostanie obciążony 100% kosztów zamówienia

b) niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia Uczestnik zostanie obciążony 75% kosztów zamówienia

c) niż 30 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia Uczestnik zostanie obciążony 50% kosztów zamówienia

7. W przypadku wcześniejszej rezygnacji uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty manipulacyjnej w kwocie 100 PLN netto.
8. Brak udziału w wydarzeniu lub nie poinformowanie organizatora o rezygnacji nie zwalnia z poniesienia kosztów uczestnictwa

9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

10. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz szczegółowych przepisów prawa.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.